ŽMOGUS – ŽMOGUI

Programa žmonėms

  Saugus gyventi

  • Užtikrinti žmonių teisę į švarią aplinką, ypatingą dėmesį skiriant taršos ir triukšmo prevencijai, atsakingam atliekų tvarkymui.
  • Spręsti sezoninių potvynių mieste problemą bei užtikrinti savalaikį ir kokybišką gatvių valymą nuo sniego, lapų, dulkių ir sunkiųjų metalų.
  • Sukurti ir atnaujinti gyventojų civilinei saugai reikalingą infrastruktūrą, didinti gyventojų praktines ir teorines žinias apie elgesį ekstremalių situacijų metu.
  • Didinti gyvenamosios aplinkos saugumą, įrengiant apšvietimą kiemuose.

  Patogus judėti

  • Intensyviai atnaujinti nusidėvėjusią miesto ir kiemų infrastruktūrą, vykdyti stovėjimo aikštelių plėtrą miegamuosiuose rajonuose.
  • Užtikrinti saugų, greitą ir patogų susisiekimą mieste, gerinti susisiekimą su Klaipėdos rajono savivaldybe: įrengti papildomus įvažiavimus į miestą, inicijuoti viešojo transporto „Vieningo bilieto” projektą Klaipėdos regione.
  • Sureguliuoti eismo srautus, pavojingose ir didelio eismo intensyvumo vietose įrengti papildomas saugos priemones, patogius privažiavimus prie mokymo įstaigų.

  Perspektyvus dirbti

  • Didinti miesto investicinį patrauklumą, skatinti naujų darbo vietų atsiradimą bei kurti palankią aplinką vystyti smulkųjį ir vidutinį verslą.
  • Pritraukti trūkstamus specialistus į miestą: vystant municipalinio būsto steigimo projektą, kompensuojant dalį įsikūrimo išlaidų bei finansuojant persikvalifikavimo programas.
  • Atnaujinti ir įveiklinti apleistus ir nenaudojamus pastatus, atveriant juos startuoliams bei kuriant bendradarbystės erdves.

  Patrauklus ilsėtis

  • Plėsti jaukių, poilsiui pritaikytų, parkų ir žaliųjų erdvių įrengimą.
  • Įrengti aktyvaus laisvalaikio praleidimo ir sporto infrastruktūrą, atverti visuomenei esamas mokyklų sporto bazes.
  • Skatinti įvairesnio tipo kultūros, meno ir sporto renginius skirtingo amžiaus žmonėms, paskirstant juos per visus metus.
  • Skatinti vietinį turizmą, subsidijuojant nemokamas moksleivių ir kitų socialinių grupių ekskursijas, skatinančias pažinti savo miestą.

  Auginančiam ir augančiam:

  • didinti finansavimą neformaliam ugdymui ir užtikrinti galimybę kiekvienam vaikui lankyti vieną pasirinktą būrelį nemokamai.
  • Įsteigti daugiau atvirų erdvių pritaikytų jaunimo laisvalaikiui.

  Globojančiam

  • Didinti socialinę pagalba tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių turinčius vaikus.
  • Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą arti namų, pagreitinti dokumentų teikimo procedūrą ir suteikti išsamią pagalbą dokumentus teikiančiam asmeniui.

  Sergančiam

  • Inicijuoti sveikos gyvensenos, ligų prevencijos ir priklausomybių ligų gydymo programas, suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžių gyventojams.

  Vienišam:

  • Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą įvairiose visuomeninėse veiklose, renginiuose, savanorystėje.
  • Įgyvendinti senjorų ir specialių poreikių turinčių asmenų integracijos ir užimtumo programas, įtraukti socialiai atsakingą verslą.
  • Plėsti senelių ir slaugos namų tinklą, užtikrinant kokybiškas ir prieinamas paslaugas senėjančiai visuomenei.

  Siekiančiam mokslo:

  • Užtikrinti pakankamą ugdymo ir mokymo vietų skaičių arti namų.
  • Koordinuoti dialogą tarp jaunimo, universiteto ir verslo, kuriant šiuolaikiškas mokymo programas, patrauklias Klaipėdos, Lietuvos ir užsienio studentams.
  • Palaikyti profesijos keitimo ir mokymosi visą gyvenimą programas.

  Kuriančiam meną:

  • Įtraukti kultūros ir meno bendruomenes, kuriant ir puoselėjant miesto kultūrinį gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant aukštą kultūrinę vertę kuriančioms veikloms.
  • Didinti menininkų įtraukimą į miesto vizualinio įvaizdžio kūrimą, istorinio paveldo atkūrimą, puoselėjimą ir atvėrimą žmonėms.
  • Sukurti vieningą platformą, kurioje būtų skelbiami visi mieste vykstantys renginiai.

  Vystančiam verslą

  • Kurti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas, taikant „Žaliojo koridoriaus” principus, remti socialiai atsakingo ir tvaraus verslo idėjas.
  • Atverti daugiau lauko erdvių verslams, ribojant ir mažinant eismo srautus senamiestyje.

  Mylinčiam jūrą

  • Kurti ir vystyti miesto jūrinį identitetą: įrengti pramoginei laivybai reikalingą infrastruktūrą, skatinti jūrinių pramogų, verslų ir švenčių atsiradimą.
  • Skatinti vietinį, atvykstamąjį ir verslo turizmą, didinant miesto patrauklumą, suteikiant kokybišką užimtumą ir kuriant reikiamą infrastruktūrą.

  Sąžininga

  • Sprendimai priimami atvirai, skaidriai ir įsiklausant į žmonių nuomonę.
  • Keliami aukščiausi standartai darbo kokybei, etikai, vykdoma griežta lėšų panaudojimo kontrolė.
  • Skaidrinami darbo procesai savivaldybėje ir jai priklausančiose įmonėse, į valdymo organų sudėtį įtraukiant bendruomenių deleguotus atstovus.
  • „Žaliojo koridoriaus” principų taikymas savivaldybės kuriuojamosiose srityse.

  Atvira

  • Valdžios institucijos turi tapti atviros ir lengvai pasiekiamos visuomenei.
  • Bendruomenių idėjų įgyvendinimui, skiriamas dalyvaujamasis biudžetas.
  • Skatinama mažoji savivalda bendruomenėse, aktyviau organizuojami seniūnaičių rinkimai.
  • Įtraukiami jaunimo organizacijų atstovai į savivaldybės darbo grupių, komisijų, tarybų veiklą.

  Kurianti gerovę

  • Efektyvus ir tvarus energijos išteklių naudojimas, atnaujinant viešųjų pastatų infrastruktūrą, įrengiant taupų miesto gatvių apšvietimą ir skatinant atsinaujinančių energijos išteklių įsirengimą ir naudojimą.
  • Tvarus ir darnus miesto vystymas, gamtos išteklių tausojimas, atsakingo vartojimo ir dalinimosi kultūros skatinimas.